PIC12F675
3

PIC12F675

قیمت : ۶۷,۵۰۰ تومان
3 ماه قبل / سمنان ، سمنان

میکرو های فوق اصلی و با مارک میکروچیپ میباشد تمام میکروها نو میباشد و فقط جهت نگه داری از رول مربوطه خارج و در پالت […]