تراشه Eprom

 • فارس ، شیراز
 • 4 هفته قبل
تراشه Eprom
قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ تومان

Gm16c550

 • تهران ، تهران
 • 4 هفته قبل
Gm16c550
1
قیمت : ۸۰,۰۰۰ تومان

Tl16c550cfn

 • تهران ، تهران
 • 4 هفته قبل
Tl16c550cfn
1
قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان

STM32H767IGT6

 • کرمان ، كرمان
 • 3 ماه قبل
STM32H767IGT6
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ تومان

stm32f407ve

 • تهران ، تهران
 • 3 ماه قبل
stm32f407ve
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ تومان

ATMEGA128

 • اصفهان ، اصفهان
 • 4 ماه قبل
ATMEGA128
1
قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ATMEGA8-16PU

 • اصفهان ، اصفهان
 • 4 ماه قبل
ATMEGA8-16PU
1
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان

XC95144XL

 • تهران ، تهران
 • 5 ماه قبل
XC95144XL
قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان